Konferencja Ryzyka Utraty Sprawności Seniorów

By 9 maja, 201924 czerwca, 2023MAS

 

WARSZTAT ROBOCZY MAZOWIECKICH RAD SENIORÓW PT. „RYZYKA UTRATY SPRAWNOŚCI SENIORÓW, DIAGNOSTYKA, PROGRAMY INTERWENCYJNE I REHABILITACJA.”

PROGRAM

Organizatorzy: Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Nadzieja”, Mazowiecka Akademia Seniorów.

Partnerzy: 4Family Group, Gmina Miejska Legionowo, Miejska Biblioteka Publiczna
w Legionowie Poczytalnia.

Patronat medialny: Legionowo TV, Gazeta Powiatowa, Głos Seniora

Miejsce: Centrum Komunikacyjne w Legionowie, ul. Tadeusza Kościuszki 8a, 05-120 Legionowo

Data: 30.05.201r. godz. Od 10.00 do 16.00

09.00 – 10.00 Rejestracja uczestników warsztatu

10.00 – 10.20 UROCZYSTE OTWARCIE WARSZTATU

Przywitanie uczestników i Gości:

  • Roman Smogorzewski – Prezydent Miasta Legionowa

  • dr Roman Biskupski – Przewodniczący Prezydium Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów

WYSTĄPIENIA GOŚCI

10.20 – 10.50 Dr hab. Marek Żak, prof. nadzw.

„Upadki – problem i wyzwanie w codziennym życiu Seniorów”

10.50 – 11.20 Dr hab. Ewa Kozdroń, prof. nadzw.

„Skuteczność programów rekreacji ruchowej w budowaniu

sprawności funkcjonalnej seniorów”

11.20 – 12.30 PREZENTACJE WYSTAWCÓW – URZĄDZENIA DIAGNOSTYCZNE
I REHABILITACYJNE – ZASTOSOWANIE W PRAKTYCE

12.30 – 12.55 Przerwa na poczęstunek

 WYSTĄPIENIA GOŚCI cd

12.55 – 13.15 dr n. med. Andrzej Cacko

„Teleopieka i telekardiologia – praktyczne rozwiązania dla seniorów.

Migotanie przedsionków a wcześniejszy udar mózgu.”

13.15 – 13.35 dr n. med. Elżbieta Kozak-Szkopek

„Ryzyko utraty sprawności poznawczej w ocenie geriatrycznej”

 13.35 – 13.55 dr n. med. Katarzyna Broczek

„Zespół Kruchości – czy można go uniknąć?”

13.55 – 14.15 mgr Ewa Milner-Kochańska 

„Polityka senioralna w obszarze zdrowia – zadania i projekty realizowane przez Gminę Legionowo”

14.15 – 14.35 Przerwa na poczęstunek

14.35 – 15.35 PANEL DYSKUSYJNY ORAZ REHABILITACJA W PRAKTYCE

15.35 Występ zespołu „Na Luzie” pod kierownictwem Małgorzaty Luzak

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie spotkania.

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego oraz Gminy Miejskiej Legionowo

 

      

INFORMACJE O ZAPROSZONYCH GOŚCIACH:

  • Dr hab. Marek Żak, prof. nadzw.

Profesor na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, doktor habilitowany, specjalista fizjoterapii. Autor licznych prac naukowych z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji w geriatrii wyróżnianych m.in. przyznaniem Highly Accessed przez czasopismo BMC Public Heath czy nagradzanych w Konkursie „Praca Roku” czasopisma Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja. Współredaktor książek „Fizjoterapia Kliniczna w Geriatrii” oraz „Wielka Fizjoterapia tom II”, a także redaktor podręcznika „Fizjoterapeutyczna Metoda Globalnych Wzorców Posturalnych” wydanych nakładem Wydawnictwa Elsevier Urban & Partner. Od blisko 25 lat pracuje z osobami w starszym wieku, badając i usprawniając m.in. pacjentów z Wielkimi Problemami Geriatrycznymi. Był stypendystą Nutricia Research Foundation i Programu Socrates/Erazmus oraz odbył staże naukowe na oddziałach rehabilitacji oraz geriatrii Kliniki Katolickiego Uniwersytetu Louvain w Belgii. Wiedzę teoretyczną i doświadczenie praktyczne pogłębiał także we Francji i Holandii. Przewodniczył Zespołowi Ekspertów, który opracował dla fizjoterapeutów program kształcenia w zakresie opieki geriatrycznej, realizowany przez Ministerstwo Zdrowia. Ekspert w Zespole ds. opieki długoterminowej oraz Zespole ds. gerontologii Ministerstwa Zdrowia. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii. Brał udział w międzynarodowych projektach badawczych dotyczących osób starszych m.in. Comparison of Longitudinal European Studies on Aging (CLESA), oraz European Public Health Programme w ramach European Network for Safety among Elderly (EUNESE). Autorski program usprawniania osób starszych prezentował m.in. w USA na zaproszenie National Institutes of Health (NIH) w Bethesda oraz w Wiedniu dla Caritas Socialis.

  • Dr hab. Ewa Kozdroń, prof. nadzw.

Dr hab. Ewa Kozdroń, prof. nadzw. nauk o kulturze fizycznej, Kierownik Katedry Rekreacji na Wydziale Turystyki i Rekreacji AWF w Warszawie. Autorka modelowego interwencyjno-edukacyjnego Programu Rekreacji Ruchowej Osób Starszych (PRROS) realizowanego na terenie całego kraju oraz innych programów stanowiących podstawę zdrowego starzenia się. Współzałożycielka i Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Rekreacji Ruchowej 50+ oraz UTW-AWF Warszawa, ekspert Warszawskiej Rady Seniorów oraz komisji ministerialnych. Autorka wielu prac naukowych w dziedzinie kinezygerontoprofilaktyki.

  • dr n. med. Andrzej Cacko

P.o. Kierownika Zakładu Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Na co dzień również lekarz praktyk w Klinice Kardiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Warszawie. Autor dwóch zgłoszeń patentowych. Beneficjent programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Szczególnie zainteresowany nowymi technologiami w medycynie.

  • dr n. med. Elżbieta Kozak-Szkopek

Doktor nauk medycznych, lekarz, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista geriatrii, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, klinicznym, dydaktycznym, dorobkiem naukowym, wykładowca akademicki Kliniki Geriatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie geriatrii dla województwa mazowieckiego.

  • dr n. med. Katarzyna Broczek

Lekarz geriatra, absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie (1993), adiunkt i p.o. Kierownika Kliniki Geriatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała za pracę pt.: „Ocena układu oddechowego u stulatków” (2004). Jest zaangażowana w pracę kliniczną, dydaktyczną, szkolenie przed- i podyplomowe w zakresie geriatrii, uczestniczy w krajowych i międzynarodowych badaniach gerontologicznych, w tym w badaniach osób długowiecznych. Wraz z zespołem Kliniki Geriatrii realizuje międzynarodowy projekt badawczo-rozwojowy pt.: „System wsparcia osób z zaburzeniami funkcji poznawczych w środowisku domowym i poza domem” o akronimie IONIS. Współpracuje jako wykładowca z Uniwersytetami Trzeciego Wieku i organizacjami działającymi na rzecz seniorów. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji w dziedzinie gerontologii i geriatrii. Aktywnie działa w Polskim Towarzystwie Gerontologicznym i Międzynarodowym Towarzystwie Onkologii Geriatrycznej (SIOG). Jej szczególne zainteresowanie stanowią zagadnienia zdrowia psychicznego seniorów, choroba Alzheimera, choroby układu oddechowego i rehabilitacja osób w starszym wieku.