Zadaniem Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów jest dbanie o równość szans udziału osób rekomendowanych przez wszystkie Rady Seniorów Mazowsza. Dlatego realizatorzy projektów rezerwują miejsca dla kandydatów na promotorów polityki senioralnej rekomendowanych przez Rady Seniorów: jedno dla promotora zdrowego stylu życia, jedno dla promotora integracji społecznej i jedno dla promotora międzypokoleniowych zainteresowań i pasji.

Powyższe inicjatywy wychodzą naprzeciw dużemu zróżnicowaniu warunków realizowania polityki senioralnej w gminach Mazowsza. Dynamicznie zwiększająca się populacja Mazowszan 60+/- wymusza wdrażanie sieciowych rozwiązań organizacyjno-technicznych obejmujących swym zasięgiem wszystkie struktury Sejmiku Senioralnego Województwa Mazowieckiego, które będą przyczyniały się do wyrównywania szans oferowania
i korzystania z innowacji i dobrych praktyk polityki senioralnej przez: trzy grupy społeczne: (1) osoby samodzielne i aktywne, tzw. go go, (2) osoby częściowo samodzielne i aktywne, wymagające wsparcia, tzw. slow go, (3) osoby niesamodzielne, wymagające wyręczania
w wielu funkcjach życiowych i bytowych, tzw. no go trzy poziomy samorządu: gminny – powiatowy – wojewódzki. Mazowieckie Miejsca Przyjazne Seniorom to rekomendowane przez Rady Seniorów lokalne ośrodki wspierające Promotorów i Partnerów w tworzeniu
i rozwoju Kolorowych Kręgów Wsparcia Mazowszan 60+/- korzystających z innowacji lub dobrych praktyk polityki senioralnej.

Sieć Mazowieckich Miejsc Przyjaznych Seniorom będzie stanowiła wsparcie deinstytucjonalizacji usług społecznych dla seniorów w gminach, zwłaszcza poprzez Promotorów zdrowego stylu życia i integracji społecznej.

Skuteczność sieciowych rozwiązań organizacyjno-technicznych wymaga współdziałania wszystkich struktur Sejmiku Senioralnego Województwa Mazowieckiego w zakresie:

  1. współpracy z pro-senioralnymi organizacjami pozarządowymi, jako Partnerami w tworzeniu koncepcji inicjatyw i realizacji projektów w wybranych obszarach polityki senioralnej
  2. rekomendowania lokalnych kandydatów do udziału w inicjatywach i projektach, w tym szkoleniach przygotowujących ich do pełnienia funkcji promotorów innowacji oraz dobrych praktyk polityki senioralnej
  3. rekomendowania do certyfikowania Miejsc Przyjaznych Seniorom zapewniających odpowiednie warunki organizacyjno- techniczne realizacji inicjatyw lub projektów
  4. wspierania Promotorów i Partnerów w promowaniu i wdrażaniu innowacyjnych oraz dobrych praktyk przez kolorowe kręgi wsparcia Mazowszan 60+/- wspólnie realizujące potrzeby obywatelskie, zdrowotne, integracyjne i pasjonacie
  5. uczestniczenia w monitorowaniu i certyfikowaniu Miejsc Przyjaznych Seniorom Programy Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów będą polegały na promowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu innowacji oraz dobrych praktyk w czterech obszarach:
  6. społeczeństwa obywatelskiego, w tym badania i monitoring sytuacji seniorów; inkubacja, rozwój i profesjonalizacja Rad Seniorów; promowanie inicjatyw typu „Mieszkanie dla Seniora”, obejmujących bezpieczeństwo, adaptacje i zamiany mieszkań w sektorze komunalnym lub spółdzielczym z uwagi na istotne zmiany sytuacji życiowych seniorów
  7. zdrowego stylu życia, w tym świadomego korzystania z diagnostyki, profilaktyki, leczenia, rehabilitacji, żywienia, telekonsultacji, telemedycyny, e-medycyny, teleopieki, telerehabilitacji, itp.
  8. integracji społecznej w zakresie wspierania osób i grup pozostających pod wpływem opresji społecznych, ekonomicznych lub prawnych
  9. międzypokoleniowych zainteresowań i pasji na rzecz budowania i pielęgnowania kapitału społecznego, jako fundamentu polityki społecznej.

Programy MPRS będą realizowane przez Partnerów w ramach projektów z grantów samorządowych, rządowych lub pozarządowych.

Zespołem inicjatywnym Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów są: Zdzisław Czerwiński, Roman Biskupski, Krzysztof Łebkowski.