Biuro Porad Obywatelskich

Sto­wa­rzy­sze­nie Po­mo­cy Po­trze­bu­ją­cym „Na­dzie­ja” z sie­dzi­bą w Le­gio­no­wie przy uli­cy Pił­sud­skie­go 3 re­ali­zu­je od stycz­nia 2016 r. umo­wę za­war­tą z Po­wia­tem Le­gio­now­skim – Sta­ro­stwem Po­wia­to­wym na pro­wa­dze­nie punk­tów nie­od­płat­nej po­mo­cy praw­nej. Punk­ty, w któ­rych udzie­la­na bę­dzie nie­od­płat­na po­moc praw­na, zlo­ka­li­zo­wa­ne są w Le­gio­no­wie przy ul. Pił­sud­skie­go 3 oraz w sie­dzi­bach urzę­dów gmin: Ja­błon­na, Wie­li­szew oraz Se­rock.

In­for­mu­ję, że zgod­nie z prze­pi­sa­mi usta­wy z dnia 5 sierp­nia 2015 r. o nie­od­płat­nej po­mo­cy praw­nej oraz edu­ka­cji praw­nej (Dz.U., poz. 1255) sto­sow­nie do:

Art. 3.1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Art. 4.1. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”:

 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
 2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. poz. 1863), lub
 3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
 4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. nr 205, poz. 1203), lub
 5. która nie ukończyła 26 lat, lub
 6. która ukończyła 65 lat, lub
 7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty

Osoba uprawniona, o której mowa w:

 1. ust. 1 pkt 1 – wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 2. ust. 1 pkt 2 – wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 3. ust. 1 pkt 3 – wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 4. ust. 1 pkt 4 – wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 5. ust. 1 pkt 5 i 6 – wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 6. ust. 1 pkt 7 – wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.

Oso­ba upraw­nio­na, o któ­rej mo­wa w ust. 1 pkt 1, przed uzy­ska­niem nie­od­płat­nej po­mo­cy praw­nej skła­da pi­sem­ne oświad­cze­nie, że nie wy­da­no wo­bec niej de­cy­zji o zwro­cie nie­na­le­żnie po­bra­ne­go świad­cze­nia.

Oso­bie upraw­nio­nej, o któ­rej mo­wa w ust. 1 pkt 1–6, wy­ma­ga­ją­cej nie­zwłocz­ne­go uzy­ska­nia nie­od­płat­nej po­mo­cy praw­nej w przy­pad­ku sy­tu­acji kry­zy­so­wej lub zda­rze­nia lo­so­we­go, nie­od­płat­na po­moc praw­na jest udzie­la­na na pod­sta­wie pi­sem­ne­go oświad­cze­nia, że jest ona upraw­nio­na do jej uzy­ska­nia na pod­sta­wie ust. 1 pkt 1–6, a z uwa­gi na sy­tu­ację kry­zy­so­wą lub zda­rze­nie lo­so­we nie jest w sta­nie przed­sta­wić do­ku­men­tów wy­mie­nio­nych w ust. 2 pkt 1–5.

Oświad­cze­nia, o któ­rych mo­wa w ust. 2 pkt 6 oraz ust. 3 i 4, oso­ba upraw­nio­na skła­da udzie­la­ją­ce­mu nie­od­płat­nej po­mo­cy praw­nej pod ry­go­rem od­po­wie­dzial­no­ści kar­nej za zło­że­nie fał­szy­we­go oświad­cze­nia. Skła­da­ją­cy oświad­cze­nie jest obo­wią­za­ny do za­war­cia w nich klau­zu­li o na­stę­pu­ją­cej tre­ści: „Je­stem świa­do­my od­po­wie­dzial­no­ści kar­nej za zło­że­nie fał­szy­we­go oświad­cze­nia.”. Klau­zu­la ta za­stę­pu­je po­ucze­nie or­ga­nu o od­po­wie­dzial­no­ści kar­nej za zło­że­nie fał­szy­we­go oświad­cze­nia.

Do­dat­ko­wych in­for­ma­cji o udzie­la­niu nie­od­płat­nych po­rad praw­nych udzie­la Sto­wa­rzy­sze­nie Po­mo­cy Po­trze­bu­ją­cym, ul. Pił­sud­skie­go 3, 05–120 Le­gio­no­wo, tel. 22 784 05 15 – Se­kre­ta­riat lub pod nr tel. 663 672 733.

Prezes Stowarzyszenia Pomocy
Potrzebującym Nadzieja
dr Roman Biskupski