Strategie Senioralne

Działania

Działamy na rzecz ludzi…

Celem Stowarzyszenia jest :
– pomoc seniorom i osobom starszym ,
– realizowanie szkoleń,
– promowanie ideału solidaryzmu społecznego i niesienie wielostronnej pomocy osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej lub których dotknęło zjawisko wykluczenia społecznego, w szczególności z powodu:

a) ubóstwa,
b) sieroctwa,
c) bezdomności,
d) trudnych warunków macierzyństwa lub wielodzietności,
e) bezrobocia,
f) niepełnosprawności,
g) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
h) alkoholizmu lub narkomanii,
i) trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
j) klęski żywiołowej lub ekologicznej.