Strategie Senioralne

O nas

Misją powołania MAS jest budowa zbiorowej, obywatelskiej dojrzałości seniorów – mieszkańców województwa mazowieckiego. Działalność  Mazowieckiej Akademii Seniorów MAS przełoży się na inicjowanie i opiniowanie nowych rozwiązań w sprawach dotyczących poprawy jakości życia osób starszych oraz zapewni poradnictwo i wsparcie dla przedstawicieli Miejskich i Gminnych Rad Seniorów, a także senioralnych organizacji pozarządowych. W ramach MAS, uruchomione zostało Biuro Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów (BMPRS). Zainicjowanie działalności BMPRS wynika z konieczności sformalizowania i ustrukturalizowania działań Porozumienia. Współistnienie MAS i BMPRS zapewni kompleksowy, uzupełniający się program wsparcia Miejskich i Gminnych Rad Seniorów oraz organizacji senioralnych w zakresie sprawnego i efektywnego współdziałania w lokalnym środowisku w partnerstwie z samorządem województwa mazowieckiego i lokalnymi samorządami. Realizacja zadania przyczyni się bezpośrednio do podjęcia działań mających na celu przygotowanie spójnej Mazowieckiej Polityki Senioralnej opartej na współpracy pomiędzy przedstawicielami MPRS, przedstawicielami pozostałych Miejskich i Gminnych Rad Seniorów z Mazowsza, senioralnymi organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego, w tym celu zostanie powołana Mazowiecka Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Mazowieckiego.