Strategie Senioralne

Mazowiecka Akademia Seniora

Akademia Seniora Konwent

Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym NADZIEJA w Legionowie w latach 2024 – 2026 realizuje projekt  „MAZOWIECKA AKADEMIA SENIORA  – Wdrażanie Dobrych Praktyk”. Odbiorcami tego zadania publicznego są seniorzy i przedstawiciele już istniejących i nowo powstających Rad Seniorów na terenie województwa mazowieckiego.

 Głównym celem  realizowanego projektu jest:

 • wspieranie już istniejących i działających Rad Seniorów na Mazowszu,
 • wspieranie grupy inicjatywne w gminach i powiatach,
 • pokazywanie dobrych praktyk na Mazowszu Polsce i Unii Europejskiej,
 • popularyzowanie wirtualnych narzędzi  komunikacyjnych,
 • organizacja szkoleń u zainteresowanych i w podregionach stacjonarnie i wirtualnych,
 • organizacja konwentów, 
 • wsparcie Rad Seniorów w gminach,
 • udzielanie porad organizacyjnych, prawnych i księgowych
 • wsparcie przy budowie Strategii Polityk Senioralnych w gminie i powiecie.

Będziemy zaszczyceni mogąc uczestniczyć w posiedzeniach waszych Rad Seniorów, mogąc korzystać również z waszych doświadczeń i dobrych praktyk. Wasze doświadczenia będą stanowiły źródło i przykład do naśladowania dla innych kolegów i koleżanek w Gminach na Mazowszu i Kraju.`

Szkolenia

Możemy również organizować  szkolenia skierowane jest do pracowników JST współpracujących z Radami oraz organizacji senioralnych działających na rzecz seniorów w terenie (propozycja tematyki szkoleń).

Mazowiecka Akademia Seniora – Misja

Misją powołania Mazowieckiej Akademii Seniora jest budowa zbiorowej, obywatelskiej dojrzałości seniorów – mieszkańców województwa mazowieckiego.

Mazowiecka Akademia Seniora – działania

Działalność Mazowieckiej Akademii Seniorów przekłada się na inicjowanie i opiniowanie nowych rozwiązań w sprawach dotyczących poprawy jakości życia osób starszych oraz zapewni poradnictwo i wsparcie dla przedstawicieli Miejskich i Gminnych Rad Seniorów, a także senioralnych organizacji pozarządowych.

W ramach MAS uruchomione zostało Biuro Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów (BMPRS). Zainicjowanie działalności BMPRS wynika z konieczności sformalizowania i ustrukturalizowania działań Porozumienia. Współistnienie MAS i BMPRS zapewnia kompleksowy, uzupełniający się program wsparcia Miejskich i Gminnych Rad Seniorów oraz organizacji senioralnych w zakresie sprawnego i efektywnego współdziałania w lokalnym środowisku w partnerstwie z samorządem województwa mazowieckiego i lokalnymi samorządami.

Realizacja zadania przyczynia się bezpośrednio do podjęcia działań mających na celu przygotowanie spójnej Mazowieckiej Polityki Senioralnej opartej na współpracy pomiędzy przedstawicielami MPRS, przedstawicielami pozostałych Miejskich i Gminnych Rad Seniorów z Mazowsza, senioralnymi organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego, w tym celu została powołana Mazowiecka Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Mazowieckiego.

Ideą realizacji projektu jest rozwijanie sieci Rad Seniorów na Mazowszu oraz wprowadzanie dobrych praktyk polityki senioralnej realizowanej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej.

 • Poradnictwo przy powoływaniu i działalności Gminnych, Miejskich i Powiatowych Rad Seniorów na Mazowszu w zakresie prawnym, organizacyjnym i księgowym.
 • Zakładania i prowadzenia organizacji seniorskich: formalnych, nieformalnych.
 • Otwarte szkolenia, seminaria i webinaria dotyczące zarządzania organizacją.
 • Cykle edukacyjne: wymiana dobrych praktyk.
 • Wspólne szkolenia dla urzędników i przedstawicieli NGO, oparte na „Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych” szkolenia, seminaria dla osób zaangażowanych w pracę zespołów i struktur dialogu obywatelskiego.
 • Organizowanie konferencji i konwentów tematycznych wspólnie z Mazowieckim Porozumieniem Rad Seniorów na Mazowszu.
 • Powołanie koordynatorów MAS w podregionach.

Nasza Akademia jest organizacją wyjątkową. Łączy wiele aktywności człowieka w kontekście polityki senioralnej, polityki społecznej i aktywizacji osób starszych. Nie jesteśmy zwykłą akademią senioralną, jesteśmy organizacją pełną pomysłów, gdzie nasi członkowie realizują swoje pasje i dbają o to, żeby inni seniorzy mogli również je spełniać.

„Szczęściem jednego człowieka jest drugi człowiek”
Jean-Paul Sartre