Menu Dodatkowe 

 
 

Działania

- Wspólne szkolenia dla urzędników i przedstawicieli NGO, oparte na „Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych” szkolenia, seminaria dla osób zaangażowanych w pracę zespołów i struktur dialogu obywatelskiego.

 
 

Działania

- Organizowanie konferencji i konwentów tematycznych wspólnie z Mazowieckim Porozumieniem Rad Seniorów na Mazowszu.

 
 

Działania

- Powołanie koordynatorów MAS w podregionach.

 
 

START

Mazowiecka Akademia Seniora 2.0 w stronę Dobrych Praktyk” to projekt realizowany przez SPP NADZIEJA . Odbiorcami zadania publicznego są seniorzy i przedstawiciele już istniejących i nowopowstających Rad Seniorów na terenie województwa mazowieckiego.

 
 

Ideą realizacji projektu

będzie rozwijanie sieci Rad Seniorów na Mazowszu oraz wprowadzanie dobrych praktyk polityki senioralnej realizowanej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej .

 
 

Działania

-Poradnictwo przy powoływaniu i działalności Gminnych , Miejskich i Powiatowych Rad Seniorów na Mazowszu w zakresie prawnym, organizacyjnym i księgowym.

 
 

Działania

- Zakładania i prowadzenia organizacji seniorskich /formalnych, nieformalnych.

 
 

Działania

- Otwarte szkolenia, seminaria i webinaria dotyczące zarządzania organizacją.

 
 

Działania

- Cykle edukacyjne: wymiana dobrych praktyk.

1
1

Nasze Stowarzyszenie działa od 2004 r. Powołało m.in. Legionowski Uniwersytet Trzeciego Wieku raz Centrum Aktywności Seniorów. Ponadto prowadzi szkolenia zawodowe dla różnych grup i osób. Wykonuje również zadania zlecone przez samorządy gminne, powiatowe, wojewódzkie i ministerstwa. Współpracuje z wieloma organizacjami na różnych szczeblach.
Misją powołania SPP Nadzieja jest budowa zbiorowej, obywatelskiej dojrzałości seniorów – mieszkańców województwa mazowieckiego. Jesteśmy aktywni w różnych organizacjach senioralnych.
Razem pomagamy Seniorom i nie tylko, w realizacji ich pasji ale również w rozwiązywaniu podstawowych problemów życiowych i egzystencjonalnych. Jednym z naszych podstawowych celów jest również promowanie ideału solidaryzmu społecznego i niesienie wielostronnej pomocy osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej lub których dotknęło zjawisko wykluczenia społecznego.
Razem możemy odnaleźć Nadzieję.

f
Osoby starsze często skazane są na samotność. Pandemia ją potęguje. Dochodzi strach, lęk przed wyjściem z domu, zrobieniem zakupów, przed spacerem.
To, co do tej pory wydawało się codziennością teraz może być zagrożeniem. Seniorzy to grupa najbardziej narażona na konsekwencje koronawirusa. Osoby starsze znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka.