„Mazowiecka Akademia Seniora” – zadanie z zakresu „rozwoju zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność i aktywność osób starszych”.
Projekt trzyletni, realizowany w okresie 01.06.2018r. – 30.11.2020r., współfinansowany ze środków województwa mazowieckiego.
W ramach realizacji zadania publicznego, utworzona została Mazowiecka Akademia Seniora (MAS) . Misją powołania MAS jest budowa zbiorowej, obywatelskiej dojrzałości seniorów – mieszkańców województwa mazowieckiego. Działalność MAS przełoży się na inicjowanie
i opiniowanie nowych rozwiązań w sprawach dotyczących poprawy jakości życia osób starszych oraz zapewni poradnictwo i wsparcie dla przedstawicieli Miejskich i Gminnych Rad Seniorów, a także senioralnych organizacji pozarządowych.

Odbiorcami zadania publicznego są seniorzy, przedstawiciele, już istniejących
i nowopowstałych, Miejskich i Gminnych Rad Seniorów działających na terenie województwa mazowieckiego.

Celem realizowanego projektu jest:
– wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na terenie województwa mazowieckiego,
– wzmocnienie potencjału lokalnych Rad Seniorów,
– wspieranie idei samorządności wśród seniorów z Mazowsza,
– integrowanie środowiska osób starszych wokół zaangażowania w sprawy społeczno-obywatelskie,
– budowanie trwałych relacji międzypokoleniowych na szczeblu współpracy samorządowej.
– promowanie działalności pozarządowych organizacji senioralnych.
Działania zaplanowane w ramach realizacji zadania:
– powołanie Mazowieckiej Akademii Seniora,
– utworzenie biura Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów,
– wsparcie organizacyjno- prawne Gminnych i Miejskich Rad Seniorów w województwie mazowieckim,
– prowadzenie cyklu 5 szkoleń z zakresu utworzenia i prowadzenia Rady Seniorów,
– doradztwo księgowe dla nowopowstałych organizacji senioralnych z sektora NGO,
– współpraca na rzecz polityki senioralnej pomiędzy Mazowieckim Porozumieniem Rad Seniorów,
a przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego i administracji publicznej (Mazowiecka Rada Seniorów przy Marszałku),
– zorganizowanie II Konwentu Mazowieckich Rad Seniorów,
– zorganizowanie 2 warsztatów roboczych i 2 konferencji dla przedstawicieli Rad Seniorów działających na terenie województwa mazowieckiego.