Strategie Senioralne
start Mazowieckiej Akademii Seniora

Start Mazowieckiej Akademii Seniora

6 maja 2024 roku został rozpoczęty kolejny etap Mazowieckiej Akademii Seniora. Projekt będzie trwał do końca 2026 roku.

Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym – Nadzieja przez ostatnie 6 lat prowadziło Mazowiecką Akademię Seniora (MAS), która stanowiła podstawę do budowy zbiorowej, obywatelskiej dojrzałości seniorów – mieszkańców województwa mazowieckiego. Działalność MAS przełożyła się na inicjowanie i opiniowanie nowych rozwiązań w sprawach dotyczących poprawy jakości życia osób starszych oraz zapewniała poradnictwo i wsparcie dla przedstawicieli Miejskich i Gminnych Rad Seniorów (działających przy samorządzie gminnym), a także senioralnych organizacji pozarządowych. Dotychczas działania Akademii wspomogły utworzenie 12 nowych Rad Seniorów w kluczowych podregionach Województwa Mazowieckiego. Zostały stworzone solidne podstawy sieci zależności i kontaktów kluczowych dla zrobienia kolejnych kroków. 

Ideą kontynuacji Mazowieckiej Akademii Seniora jest rozwijanie sieci Rad Seniorów na Mazowszu oraz stopniowe wprowadzanie dobrych praktyk polityki senioralnej wypracowanych w krajach UE z substancjalnie większym doświadczeniem w tej dziedzinie.

Akademia będzie dalej wspierać już stworzoną sieć poprzez obsługę Biura Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów (BMPRS) stanowiącego główny węzeł komunikacyjny koordynujący wszystkie prowadzone w ramach Mazowieckiej Akademii Seniora działania informacyjne. Nastąpi również kontynuacja wykładów oraz szkoleń dla wszystkich Rad Seniorów oraz senioralnych organizacji pozarządowych, a także corocznych wydarzeń o charakterze konwentu.

Działania Mazowieckiej Akademii Seniora również pogłębią zdolności sieciowania Rad Seniorów na Mazowszu poprzez położenie większego nacisku na komunikację Rad Seniorów tak z BMPRS, jak i wewnątrz sieci — z innymi Radami Seniorów.

Planując kolejne kroki w rozwijaniu idei Mazowieckiej Akademii Seniora, należy patrzeć w przyszłość przez pryzmat bogatych doświadczeń naszych europejskich przyjaciół. W związku z tym planowane jest nawiązanie współpracy merytorycznej z co najmniej jedną organizacją europejską działającą na rzecz seniorów w obrębie regionu, bądź jednego z krajów Unii Europejskiej. Celem takiej współpracy będzie stopniowe wdrażanie skutecznych dobrych praktyk, które mogą znaleźć przełożenie na rodzimym gruncie, w efekcie pozwalające nam na skuteczniejszą realizację idei głównej: budowę zbiorowej, obywatelskiej dojrzałości seniorów na Mazowszu.


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *